Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Ochrana osobních údajů

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim (dále jen „škola“) jako orgán veřejné moci i jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, tak jak je stanoveno platnými právními předpisy.
Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označované zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Subjektem údajů je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například: jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s těmito údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kontaktní údaje školy jako správce, případně zpracovatele osobních údajů

Správcem osobních údajů (ve smyslu článku 4, odstavec 7 GDPR) je:

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim,
se sídlem 539 01 Hlinsko, Resslova 603

ID datové schránky: xkwmmd6

E-mail:  zsresslovahlinsko@resslova.cz

Telefon: 469 311 530

Škola z titulu správce osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR, jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Vít Zavřel

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní adresa: Městský úřad Hlinsko, 539 23 Hlinsko, Poděbradovo nám. 1
E-mail: poverenec@ hlinsko.cz
Telefon: 469 315 345

Žáci a zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o zpracování jejich osobních údajů (tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů);
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;
 • na výmaz - možnost být zapomenut (toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky);
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky);
 • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení některého z právních předpisů.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce,
ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv a se zpracováním jejich osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Důvody zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu;
 • na základě oprávněného zájmu;
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitel školy důsledně zakazuje všem zaměstnancům školy předávat jakékoliv osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • vedení záznamů v třídní knize;
 • školní matrika;
 • rozhodování o právech a povinnostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb;
 • posudky o zdravotní způsobilosti žáka;
 • uvolňování žáka ze školy (z vyučování a v průběhu vyučování) a školského zařízení;
 • uvolnění žáka z tělesné výchovy;
 • záznamy o školních úrazech žáků;
 • záznamy z pedagogických rad;
 • prezentace školy;
 • podpisové archy (seznámení se školním řádem, vnitřními řády odborných učeben
  a vnitřními předpisy upravujícími oblast BOZP);
 • evidence žáků ve školní družině a vedení záznamů v třídní knize školní družiny;
 • zápisy z pedagogických rad;
 • vysvědčení a výpisy z vysvědčení;
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními;
 • volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary;
 • školní akce, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje;
 • evidence školního majetku.

Osobní údaje zpracovávané podle dalších zákonů:

 • zpracování osobních údajů potřebných pro jednání s OSPOD, přestupkové komise;
 • hlášení trestných činů;
 • zaměstnanecká agenda;
 • smluvní vztahy.

Osobní údaje zpracovávané kamerovým systémem:

 • elektronické záznamy za účelem ochrany bezpečnosti žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy v omezeném rozsahu;
 • elektronické záznamy za účelem ochrany majetku v omezeném rozsahu.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

 • seznamy žáků na školních akcích;
 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech;
 • fotografie a záznamy za účelem prezentace školy.