Napište nám: zsresslovahlinsko@zsresslova.cz

Základní škola
Resslova Hlinsko

Zřizovatel
 město Hlinsko

Základní škola Resslova Hlinsko

Základní škola Resslova se řadí mezi školy, které se mohou pochlubit téměř stodvacetiletou tradicí.

Budova školy byla vystavěna v letech 1903-1904 podle plánů architekta Ladislava Skřivánka. Původně to byla škola chlapecká a pod tímto názvem ji někteří hlinečtí občané znají dodnes.

Hlavní budova

V současné době využívá naše škola kromě hlavní budovy ještě další dva objekty - sportovní halu, která je propojena s hlavní budovou, a budovu B, která se nachází v bezprostřední blízkosti. Celý školní areál je propojen zahradou, jež slouží dětem ve chvílích volna, při výuce ve venkovním altánu a nejvíce je využívána školní družinou. Na zahradě se v roce 2022 objevil nový herní prvek z cedrového dřeva a fitness souprava na cvičení.

 

Budova B

Herní prvek

V hlavní budově je umístěno ředitelství školy, třídy 2. stupně a některé vyšší třídy 1. stupně. Ve vedlejší budově B se učí naši nejmladší žáci a své zázemí má zde také školní družina. Školní jídelna se nachází nedaleko (cca 100 m) od školy.

V přízemí hlavní budovy máme nadstandardně vybavenou školní dílnu, kde si žáci mohou vyrábět vlastní výrobky ze dřeva. Žáci mají možnost navštěvovat dílnu i při řemeslném kroužku. Naše škola se dále může pochlubit novou, moderní školní kuchyňkou a keramickou dílnou. Ve škole funguje žákovská knihovna plná nových populárních i tradičních knih, které si žáci mohou půjčovat také prostřednictvím našich webových stránek, které v roce 2021 dostaly novou podobu. Snažíme se tak podpořit čtenářskou gramotnost našich žáků. V hlavní budově se dále nachází 3D tiskárna, kde tiskneme různé výrobky z PLA materiálu.

Kuchyňka

V naší škole pravidelně pracuje několik kroužků, např. keramický, turistický, řemeslný, rukodělný a kroužek vaření. Velký důraz klademe také na kroužky se sportovní tematikou – basketbalový, sportovních her a pohybových aktivit. Všechny kroužky mají naši žáci zdarma a vedou je naši zaměstnanci.

Od roku 2018 máme uzavřené partnerství se základní školou v Lešně, jejíž patroni jsou polští vojenští námořníci. Udržujeme pravidelné styky a vzájemně se navštěvujeme. V případě zájmu našich žáků a jejich rodičů mohou probíhat výměnné pobyty. Dosavadní zkušenosti a zážitky našich žáků jsou více jak výborné.

Velkou předností naší školy je nově vybudovaná multifunkční hala, kterou naši žáci využívají při tělesné výchově. V přízemí haly máme moderní školní šatnu, kde má každý žák svoji uzamykatelnou skříňku. Dále se zde nachází 2 nové učebny, jež se mohou pyšnit krásným výhledem do zahrady.

Hala

Tělocvična

Šatna

V přízemí hlavní budovy máme vybudovaný čtenářský koutek, posezení pro konzumaci svačin a je zde umístěno také terárium se školní korálovkou.

Díky výhodné poloze v centru města navštěvují tuto školu žáci z celého Hlinska i okolí. Dojíždějí k nám žáci z Čertoviny, Dřevíkova, Hamrů, Holetína, Chlumětína, Chlumu, Jeníkova, Kameniček, Kladna, Mířetic, Rváčova, Sobiňova, Srní, Studnic, Svobodných Hamrů, Vítanova, Vojtěchova, Vortové a dalších vesnic. Na naši „Resslovku“ nyní dochází 372 žáků.

Velký důraz je na naší škole kladen na vzdělání i morálku. Žáci jsou vedeni ke slušnosti k dospělým i k sobě navzájem. Naším prvořadým cílem je žáky připravit k dalšímu studiu tak, aby obstáli jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti morálních hodnot.

Důležité místo má na naší škole environmentální výchova. Třídíme odpad, podílíme se na úsporných opatřeních s energiemi, sbíráme druhotné suroviny apod. Veškeré výtěžky ze sběrů jdou na účet spolku ve správě rodičů a je z něho přispíváno výhradně žákům na výlety, soutěže aj. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Resslova Hlinsko pracuje od 6. ledna 2015.

Propagujeme osvědčenou tradiční výuku v kombinaci s moderními prvky. Při výuce využíváme interaktivní tabule a tablety. Naše škole je nadstandardně vybavena moderními pomůckami a pořízeny byly i pomůcky na výuku informatiky roboti, ICT zařízení a audiovizuální technika.  

Několikrát do roka probíhají projektové dny zaměřené na určitá témata (Vánoce, měsíc knihy, Velikonoce, sport aj.). Žáci, kteří potřebují hodiny navíc a mají zájem, se mohou ve škole doučovat. Doučování je bezplatné a je poskytováno v průběhu celého roku. Pro tento účel jsou využívány i projekty Evropské unie.

Na naší škole vyučujeme anglický a německý jazyk ve specializované jazykové učebně s moderní technologií. Kromě kmenových tříd využíváme speciální učebny přírodopisu, hudební výchovy, chemie, fyziky a výpočetní techniky

Učebna informatiky

Jazyková učebna

V rámci vyučování se žáci školy účastní různých sportovních i vědomostních soutěží, kde se umísťují na velice pěkných místech. Organizujeme tradičně vánoční zpívání s jarmarkem a adventní sbírku, jejíž výtěžek je zasílán na konto adventních charitativních koncertů. 

Historický vývoj školy

historická foto 2

historická foto 5

historická foto 3

historická foto 4

historická foto 1