Po 06132027
Út 07142128
St0108152229
Čt0209162330
0310172431
So04111825 
Ne05121926 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

11.03.2020

Vážení rodiče,

níže naleznete informace k mimořádné situaci o uzavření škol. Žádáme Vás, abyste sledovali informace na našich webových stránkách, kam budeme umisťovat informace našim žákům. Na stránky budeme průběžně vkládat úkoly pro jednotlivé třídy. Jejich plnění bude konzultováno po návratu žáků do školy.

Pro neodkladný kontakt můžete použít e-mailovou adresu školy zsresslovahlinsko@zsresslova.cz.

Děkujeme Vám předem za pochopení a spolupráci.

Ing. Petr Culek, ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 10. 03. 2020 bude s účinností ode dne 11. 3. 2020 až do odvolání výuka ve všech základních, středních a vyšších odborných školách přerušena. Přerušení provozu se týká i školní družiny.
V souvislosti s tímto opatřením Vás prosíme o sledování aktuálních informací:
- na webových stránkách školy (www.zsresslovahlinsko.cz);
- na webových stránkách města Hlinska (www.hlinsko.cz).
Po dobu tohoto mimořádného opatření bude po domluvě s ředitelkou školní jídelny stravování Vašim dětem automaticky odhlášeno.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy
Zákonní zástupci, kteří budou svého zaměstnavatele žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, si mohou potřebný formulář vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři školy.
Vzhledem k tomu, že škola aktuálně neví, jak dlouho bude nařízené mimořádné opatření trvat, bylo by vhodnější o dané potvrzení požádat až poté, co bude znám termín ukončení mimořádného opatření (prosím konzultujte se svým zaměstnavatelem). Tiskopisy ke stažení také najdete v kategorii Základní škola v podkategorii Tiskopisy ke stažení.
V případě, že toto potvrzení potřebujete pro svého zaměstnavatele bezodkladně, kontaktujte prosím školu na telefonním čísle 469 311 598 v době od 8.00 do 10.00 hodin a 11.30 do 13.00 hodin (kromě 17. 03. 2020).

---------------------------------------------------------------------------------------

Informace OSSZ pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku
na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.
Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
Co dále po dočerpání ošetřovného?
Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.
Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro
výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce
následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
Kde získá škola tiskopis žádosti?
Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ.
Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.
Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena
k nemocenskému pojištění.
Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost
o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

--------------------------------------------------------------------------------------

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před
výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol
představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob
ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví